Představení projektu


Reintegrace občanů se zdravotním postižením na trh práce je věnováná významná pozornost ve všech evropských zemích.  Současné opatření však nejsou v každém případě efektivní a občané se zdravotním postižením ne vždy zůstávají dlouhodobě v zaměstnaní. Zvyšování jejich zaměstnanosti a jejich udržení v zaměstnaní si vyžaduje rozvoj poradenských i vzdělávacích služeb, aplikaci různých forem podpůrných programů, zvyšování povědomí o občanech se zdravotním postižením v celé spoločnosti jako i senzibilizaci veřejného myšlení a zvyšování empatie zaměstnavatelů.


V rámci projektu plánujeme realizovat  hloubkové intervium s úspešnými občany se zdravotním postižením, diskuse u kulatého stolu s aktéry trhu práce, dotazníkové průzkumy pro zaměstnavatele a na základě mezinárodních doporučení a identifikovaných faktorů úspěšnosti uplatnění se občanů se zdravotním postižením přispět k řešení problematiky jejich reintegrace na trh práce. 


Poznávaním dobrých zkušeností a přístupů ze zahraničí v oblasti úspěšné reintegrace cílové skupiny vzniká přidaná hodnota a synergický efekt, který vede k inovativním myšlenkám, které budou využívané odborným týmem při tvorbě inovativního vzdělávání pro přímou cílovou skupinu a inovativního balíčku služeb pro zaměstnavatele.


Rozvíjení vědomostí a zkušeností odborného týmu, inovativní vzdělávání a balík služeb pro zaměstnavatele na zvyšování jejich empatie vytvoří dobré předpoklady pro reintegraci občanů se zdravotním postižením, čím přispějeme k naplnění jednoho z cílů strategie EU 2020 - dosáhnout 75%-ní zaměstnanost pracovní síly (ve věku 20-64 roků) a vytvořit inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst.