Cieľové skupiny projektu


Priame cieľové skupiny


 • občania so zdravotným postihnutím (uchádzači o zamestnanie a neaktívni)

 • zamestnávatelia

Nepriame cieľové skupiny


 • OZP, ktorí sú zamestnaní

 • partnerské inštitúcie

 • vzdelávacie inštitúcie

 • organizácie poskytujúce poradenstvo pre občanov so zdravotným postihnutím

 • agentúry podporovaného zamestnávania

 • miestne samosprávy

 • chránené dielne a pracoviská

 • úrady práce

 • mimovládne organizácie

 • záujmové organizácie občanov so zdravotným postihnutím