Špecifické ciele projektu

 

  • výmena skúseností v oblasti spolupráce s cieľovými skupinami a realizácie úspešných projektov, postupov a metód zameraných na vzdelávanie a začlenenie občanov so zdravotným postihnutím na trh práce, sumarizácia skúseností

  • rozvíjanie kompetencií odborných zamestnancov partnerských organizácií

  • organizovanie diskusie za okrúhlym stolom za účasti aktérov trhu práce s následným vypracovaním záverov a medzinárodných odporúčaní v oblasti úspešného zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím z pohľadu aktérov trhu práce

  • realizácia dotazníkového prieskumu pre zamestnávateľov na regionálnej úrovni s následnou analýzou a vyhodnotením faktorov úspešného zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na medzinárodnej úrovni

  • realizácia štruktúrovaných hĺbkových interview s občanmi so zdravotným postihnutím, ktorí sa úspešne začlenili na trh práce (formou závislej činnosti alebo podnikania) a identifikovanie faktorov ich úspešnosti

  • spoločný vývoj a testovanie inovatívneho vzdelávania pre občanov so zdravotným postihnutím (uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych), ktorého základom budú identifikované faktory úspešnej reintegrácie na trh práce na základe medzinárodných skúseností, a ktoré bude zamerané na rozvoj kompetencií a zvyšovanie zamestnateľnosti osôb so zdravotným postihnutím

  • spoločný vývoj a prezentácia inovatívneho balíka služieb pre zamestnávateľov s prvkami tréningu a workshopu, ktorý bude aplikovateľný v partnerských krajinách

  • vypracovanie komplexného pohľadu a odporúčaní (zo strany občanov so zdravotným postihnutím aj zo strany aktérov trhu práce) na úspešné zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím

  • tvorba informačných materiálov (leták, elektronická zbierka, brožúra) a webovej stránky

  • podpora neformálneho vzdelávania pre občanov so zdravotným postihnutím