Predstavenie projektu


Reintegrácií občanov so zdravotným postihnutím na trh práce je venovaná významná pozornosť vo všetkých európskych krajinách. Súčasné opatrenia však nie sú v každom prípade efektívne a občania so zdravotným postihnutím nie vždy zotrvávajú dlhodobo v zamestnaní. Zvyšovanie ich zamestnanosti a ich udržanie v zamestnaní si vyžaduje rozvoj poradenských aj vzdelávacích služieb, aplikáciu rôznych foriem podporných programov, zvyšovanie povedomia o občanoch so zdravotným postihnutím v celej spoločnosti ako aj scitlivenie verejného myslenia a zvyšovanie empatie zamestnávateľov.

 

V rámci projektu plánujeme realizovať hĺbkové interview s úspešnými občanmi so zdravotným postihnutím, diskusie pri okrúhlom stole s aktérmi trhu práce, dotazníkové prieskumy pre zamestnávateľov a na základe medzinárodných odporúčaní a identifikovaných faktorov úspešnosti uplatnenia sa občanov so zdravotným postihnutím prispieť k riešeniu problematiky ich reintegrácie na trh práce.

 

Poznávaním dobrých skúseností a prístupov zo zahraničia v oblasti úspešnej reintegrácie cieľovej skupiny vzniká pridaná hodnota a synergický efekt, ktorý vedie k inovatívnym myšlienkam, ktoré budú využívané odborným tímom pri tvorbe inovatívneho vzdelávania pre priamu cieľovú skupinu a inovatívneho balíka služieb pre zamestnávateľov.

 

Rozvíjanie vedomostí a skúseností odborného tímu, inovatívne vzdelávanie a balík služieb pre zamestnávateľov na zvyšovanie ich empatie vytvoria dobré predpoklady pre reintegráciu občanov so zdravotným postihnutím, čím prispejeme k naplneniu jedného z cieľov stratégie EÚ 2020 - dosiahnuť 75%-nú zamestnanosť pracovnej sily (vo veku 20-64 rokov) a vytvoriť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.