Hlavné ciele projektu


  • rozvíjanie a upevňovanie medzinárodnej siete organizácií, ktoré pôsobia v oblasti podpory reintegrácie občanov so zdravotným postihnutím, výmena príkladov dobrej praxe medzi organizáciami

  • podpora začleňovania občanov so zdravotným postihnutím (uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych) na trh práce a ich zamestnateľnosti prostredníctvom inovatívneho vzdelávania zameraného na faktory úspechu najmä v oblasti kompetencií pre TP

  • zvyšovanie informovanosti, senzibilizácia zamestnávateľov formou poskytnutia inovatívneho balíka služieb na zvyšovanie ich empatie k zamestnávaniu OZP

  • podpora spolupráce aktérov trhu práce z rôznych sektorov (štátny, verejný, ziskový, neziskový) na miestnej, regionálnej a národnej úrovni v partnerských krajinách